Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Nieuwe tijden, nieuwe prijzen! (Demo)

(English below)

In een tijd waarin alles duurder lijkt te worden zijn wij erg blij ook eens wat ander nieuws te kunnen brengen.  Per direct gaat de entree van onze speelruimte van € 7,50 naar € 5,00. En hiervan krijg je dan ook maar liefst € 1,50 terug in bar tegoed. Nieuwe tijden voor oude prijzen.  We gaan deze prijswijziging natuurlijk ook doorvoeren in de deelnameprijzen van onze evenementen en toernooien.
Is dit mogelijk nu alles duurder wordt? Wij denken van wel omdat we hopen dat jullie nu weer in nog grotere aantallen mee komen doen. Hoe meer van jullie en hoe vaker jullie komen spelen, hoe sneller wij weer aan onze gezamenlijke toekomst kunnen gaan werken. Dus vertel het iedereen en kom (weer) spelen.

Nieuw in ons programma is onze wekelijkse (bord)spel avond. Vanaf vrijdag 8 april gaan we wekelijks tafels vullen met enthousiaste spel spelers en daar kun jij ook bij zijn. Wil je meedoen, lees dan even dit bericht met interessante informatie.

Verder hebben we ons assortiment recentelijk uitgebreid met Digimon, het kaartspel van de beroemde serie uitgegeven door Bandai.  Op 9 en 16 april zullen we demonstraties gaan verzorgen waar je gratis aan mee kunt komen doen. Lees hier wat je kan verwachten.

In het weekeind van 22-24 april zullen we weer Magic pre-release events hebben, deze keer van de nieuwe set Streets of New Capenna.  En deze keer, voor het eerste sinds 2 jaar, zal er ook weer een Two Headed Giant pre-release bij zijn.  Hoewel we bij de vorige pre-release door de toen geldende corona regels een beetje gedwongen werden om de avond pre-releases best of one te spelen hebben we we na rijp beraad en voornamelijk zeer enthousiaste reacties besloten hiermee door te gaan. In onze agenda vindt je de evenementen en hun omschrijving terug. Ga kijken en plan hoeveel pre-release events je deze keer mee wilt doen.

Gaat het nu allemaal weer een beetje is een vraag die ik vaak hoor.  Het antwoord hierop is nee, nog niet, maar we mogen weer gaan bouwen en als we weer veel spelers mogen gaan ontvangen dan komen we er wel. Er is veel steun van spelers, klanten en vrienden geweest en ik kan hen niet genoeg bedanken want dit heeft enorm geholpen in het behoud van onze winkel en speelruimte.  Ik zeg onze omdat ik het ook werkelijk zo zie, want zeg nou zelf, zonder jullie is er toch geen GameForce.
Kunnen we nog helpen is een andere vraag. Ja dat kan nog steeds en blijft erg belangrijk.  Blijf komen, blijf kopen, blijf aan ons denken en blijf je overtollige Magic en Pokémon kaarten aan ons verkopen.
En vertel het aan iedereen die het zou moeten weten…Dank jullie wel.

Twan


In a time when everything seems to be getting more expensive, we are very happy to be able to bring you some other news. With immediate effect, the entrance to our play area will go from € 7.50 to € 5.00. And of this you will also receive no less than € 1.50 in bar credit. New times for old prices. We will of course also implement this price change in the participation prices of our events and tournaments.
Is this possible now that everything is getting more expensive? We think so because we hope you will join us again in even larger numbers. The more of you and the more often you come to play, the faster we can start working on our joint future again. So tell everyone and come and play (again).

New in our program is our weekly (board) game evening. From Friday April 8th we will be filling tables with enthusiastic game players every week and you can be there too. If you want to participate, read this message with interesting information.

We have also recently expanded our range with Digimon, the card game from the famous series published by Bandai. On April 9 and 16 we will provide demonstrations that you can participate in for free. Read here what to expect.

Over the weekend of April 22-24, we will have Magic pre-release events again, this time from the new set of Streets of New Capenna. And this time, for the first time in 2 years, there will also be a Two Headed Giant pre-release. Although we were a bit forced to play the evening pre-releases best of one due to the corona rules at the previous pre-release, we decided to continue with this after careful consideration and mainly very enthusiastic reactions. You will find the events and their description in our agenda. Go see and plan how many pre-release events you want to participate in this time.

Is everything okay again is a question I often hear. The answer to this is no, not yet, but we can start building again and if we can receive many players again, we will get there. There has been a lot of support from players, customers and friends and I can’t thank them enough as it has helped tremendously in preserving our store and play area. I say ours because I really see it that way, because let’s face it, without you there would be no GameForce.
Can we still help is another question. Yes, that is still possible and remains very important. Keep coming, keep buying, keep thinking about us and keep selling your surplus Magic and Pokémon cards to us. And tell everyone who should know… Thank you.

Twan