Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Welcome to the jungle. (Demo)

(English Below)
Laat ik eens even tijd nemen om jullie wat bij te kletsen.  2 Weken geleden kwamen we met het geweldige bericht dat we de entree prijs weer naar 5 euro gingen verlagen. Sindsdien is het een aardig gekkenhuis geworden.  Onze spelersgroepen ontwaken en we zien de deelnemers aantallen groeien op al onze events. Daarnaast zijn onze nieuwe programma’s op aan het starten en hierbij spreken we ook al van een groot succes.  Spelers weten ons (weer) te vinden en dat is werkelijk fantastisch.  Ga zo door mensen…

Op woensdag zijn de spelers aantallen van de Commander en Yu-Gi-Oh groepen ongeveer verdubbeld in een paar weken tijd, goed gedaan.
Op D&D donderdag gaan we binnenkort tafel(s) toevoegen aan ons aanbod aangezien we elke week uitverkocht zijn, nog meer keuze in een leuk avontuur.
Vrijdag avond, de vaste FNM Standard en Eindhoven Eternals Warhammer (en overige wargames) avond ziet ook flinke groei. De FNM is maar liefst verdubbeld en we zien een flinke opleving bij de wargamers. Daar is sinds 2 weken de (bord)spel avond bij gekomen met maar liefst 15 spelers op de 2e avond.  Ik maak me nog geen zorgen dat het allemaal niet meer past…maar het word echt drukker.
Zaterdag is het ook weer veel drukker voor Commander, en ook Pokémon ontwaakt.  Daarnaast hebben we 2 weken op rij Digimon demonstraties verzorgd…nou, dat was dus echt een groot succes.
We gaan hier vaste plannen voor opnemen in onze agenda.
Zaterdag avond is om de week ingericht voor Flesh & Blood, en met deze verhuizing zijn de spelers aantallen direct verdrievoudigd.
Onlangs hadden we zelfs een record, de grootste Flesh & Blood Skirmish ter wereld in dat weekeind. Lees hier het artikel waarin we met naam genoemd worden door de fabrikant. We zijn hier best trots op.

Deze successen zijn natuurlijk enkel mogelijk door de onuitputtelijke inzet en energie van al die mensen die ons hierbij helpen.  Het zijn er te veel om hier op te noemen, maar ons team groeit en blijft groeien.  Ons aanbod groeit en blijft groeien en onze spelers aantallen groeien lekker mee.  Iedereen…heel erg bedankt voor jullie inzet en deelname.

Wat kun je van ons verwachten in de komende periode?
Om te beginnen gaan we dit weekeind weer 6 Magic pre-release events aanbieden, waaronder de 2 Headed Giant op zondag.  Kijk in onze agenda wat er wanneer gaat gebeuren voor de nieuwe set Streets of New Capenna. Om het bij Magic te houden, je kan van ons verwachten dat we snel gaan aankondigen dat we gaan starten met maandelijkse Modern en Poineer events op de zaterdag middag. Ook hebben jullie nog een 2 headed giant sealed van ons tegoed welke in plaats komt van de Super FNM die we natuurlijk al even niet hebben kunnen doen. Komt er dus allemaal nog aan.
Er komt binnenkort ook weer een nieuwe set uit van Pokémon en hier zullen we, verdeeld over 2 aansluitende zaterdagen, 4 pre-release events van gaan doen.
Zoals gezegd, Digimon cardgame demo was een groot succes. Beide dagen vonden de 12 deelnemers het spel én elkaar erg leuk. We gaan hier iets voor opzetten en we zoeken hierbij dus nog spelers en andere hulp.
En dan de vrijdagse spellenavond.  De eerste begon prima met 8 spelers, en de tweede was al direct een stuk drukker met 15 deelnemers.  Het was super gezellig en er zijn veel spellen op tafel gekomen. Sommigen uit onze kast, maar veel waren er ook meegebracht. We hebben hoge verwachtingen van dit project in de toekomst.

De winkel is ook weer flink bijgevuld. We hebben onlangs flinke leveringen gehad van onder andere Bandai (Gundam en Digimon), Chessex (dobbelstenen) en Snoopies.

Goed nieuws dus en daar zijn we heel erg blij mee en dankbaar voor. Maar we moeten er wel flink mee aan de slag mensen, want we komen uit een flink diep dal en we hebben heel wat goed te maken.
Blijf dus komen, blijf kopen, blijf meedoen, nodig al je gezellige vrienden uit en breng ze mee.  Blijf ook je Magic en Pokémon kaarten aanbieden.

Bedankt, Twan


Let me take a moment to catch up with you. 2 Weeks ago we came with the great news that we were going to reduce the entrance price to 5 euros again. Since then it has become quite a madhouse. Our player groups are awakening and we see the number of participants growing at all our events. In addition, our new programs are starting up and we can already speak of a great success. Players know where to find us (again) and that’s really fantastic. Keep it up folks…

On Wednesday, the player numbers of the Commander and Yu-Gi-Oh groups have roughly doubled in a few weeks, well done.
On D&D Thursday we will soon add table(s) to our offer as we are sold out every week, even more choice in a fun adventure.
Friday evening, the regular FNM Standard and Endhoven Eternals Warhammer (and other wargames) evening also sees significant growth. The FNM has doubled and we see a big revival among the wargamers. Since 2 weeks, the (board) game evening has been added with no less than 15 players on the 2nd evening. I’m not worried that it won’t fit anymore…but it’s really getting busier.
Saturday is also much busier for Commander, and Pokémon awakens too. In addition, we provided Digimon demonstrations for 2 weeks in a row…well, that was really a great success. We are going to include fixed plans for this in our agenda.
Saturday evening has been set up for Flesh & Blood every other week, and with this move the player numbers have instantly tripled.
Recently we even had a record, the largest Flesh & Blood Skirmish in the world for that weekend. Read the article here in which we are mentioned by name by the manufacturer. We are quite proud of this.

These successes are of course only possible through the inexhaustible commitment and energy of all those people who help us with this. There are too many to list here, but our team is growing and continues to grow. Our range is growing and continues to grow and our player numbers are growing nicely. Everyone… thank you very much for your efforts and participation.

What can you expect from us in the coming period?
To start with, we’re going to offer 6 Magic pre-release events again this weekend, including the 2 Headed Giant on Sunday. Check our calendar to see what will happen when for the new set of Streets of New Capenna. Keeping it to Magic, you can expect us to announce soon that we will be starting monthly Modern and Poineer events on Saturday afternoons. We also owe you a 2 headed giant sealed which will replace the Super FNM that we haven’t been able to do for a while. So it’s all coming up.
A new set of Pokémon will be released soon and we will do 4 pre-release events spread over 2 consecutive Saturdays.
As mentioned, Digimon cardgame demo was a huge success. Both days 12 participants really liked the game, and each other. We are going to set up something for this and we are looking for players and other help.
And then game night. The first started well with 8 players, and the second was a lot busier with 15 participants. It was super fun and many games were put on the table. Some from our closet, but many were also brought along. We have high hopes for the future of this project.

The store has also been restocked considerably. We have recently had significant deliveries from Bandai (Gundam and Digimon), Chessex (dice) and Snoopies, among others.

Good news and we are very happy and grateful for that. But we have to work hard people, because we come from a pretty deep valley and we have a lot to make up for.
So keep coming, keep buying, keep participating, invite all your fun friends and bring them along. Also keep offering your Magic and Pokémon cards.

Thank you, Twan