Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

De beste wensen voor het nieuwe jaar

( English below)
De beste wensen voor het nieuwe jaar, dat is toch een mooi begin van dit bericht nietwaar? En ondanks alles zijn wij van plan er een geweldig jaar van te maken en alles op alles te zetten om deze donkere periode te overleven en straks op een nieuwe locatie verder te kunnen. Jullie steun is hierbij natuurlijk noodzakelijk en gelukkig kunnen we ook op deze steun rekenen. GameForce heeft door de jaren heen een grote en zeer loyale klantenkring opgebouwd, en zelfs klanten die al langer niet meer bij ons komen helpen toch een handje mee. “GameForce was voor ons belangrijk en moet blijven bestaan voor anderen” hoor ik nu regelmatig. Dit is super fantastisch en hartverwarmend en ik bedank jullie allemaal hiervoor.

Magic nieuws:
Innistrad: Double Feature – We krijgen hier beperkte voorraad van. We gaan enkel losse boosters verkopen, je kan dus geen hele displays reserveren. We gaan ook een deel reserveren om er een keer mee te kunnen draften als dit weer mag.
Commander Collection Black – Dit product komt uit op 28 januari en is nu reeds voor te bestellen via onze website.
Kamigawa: Neon Dynasty – De nieuwe Standard set komt uit op 18 februari en indien mogelijk zullen de pre-release events het weekeind ervoor zijn.  Markeer deze vast in je agenda want hier wil jij toch ook bij zijn? Helaas heeft de fabrikant de prijzen iets verhoogd. Bekijk die landjes maar eens!!
Kamigawa; Neon Dynasty is nu te pre-orderen via onze website.

Gundam – Bandai:
Na maanden van tekorten hebben we eindelijk weer een reuze update gekregen voor onze voorraad. De deuren gaan bijna niet meer dicht, zoveel hebben we weer op voorraad. Kom je favoriete model snel ophalen.

Pokémon:
We hebben nu ook de eerste officiële Pokémon pluche binnen gekregen. Ze zijn super cute en liggen op jou te wachten !

Omdat we nu weer gesloten moeten zijn is de online verkoop van Magic singles steeds belangrijker.  Onze vraag naar kaarten blijft dan ook stijgen.
Ik doe daarom opnieuw een oproep om eens goed te kijken in jullie verzamelingen.  Staples, bulk, complete sets of hele verzamelingen, kom ermee naar ons.  We geven je een eerlijke prijs en volledige openheid in de manier waarop we dat berekenen. Dat is ook steun die voor ons heel belangrijk is.

Lieve mensen, blijf aan ons denken, blijf komen, blijf kopen en kom straks weer spelen.  Wij vechten voor ons voortbestaan en daar hebben we jullie bij nodig want: GameForce, dat zijn we samen.


Best wishes for the new year, that’s a nice start to this message, isn’t it? And despite everything, we plan to make it a great year and do everything we can to survive this dark period and to be able to continue in a new location. Your support is of course necessary and luckily we can also count on this support. GameForce has built up a large and very loyal customer base over the years, and even customers who have stopped coming to us for a while still lend a hand. “GameForce was important to us and must continue to exist for others” is what I now hear regularly. This is super fantastic and heartwarming and I thank you all for this.

 

Magic news:
Innistrad: Double Feature – We’re getting limited stock of this one. We are only going to sell individual boosters, so you cannot reserve entire displays. We are also going to reserve a part to be able to draft with it once this is allowed again.
Commander Collection Black – This product will be released on January 28th and can already be pre-ordered via our website.
Kamigawa: Neon Dynasty – The new Standard set will be released on February 18th and if possible the pre-release events will be the weekend before. Mark this in your agenda because you want to be there too, right? Unfortunately, the manufacturer has increased the prices slightly. Check out those lands !!
Kamigawa; Neon Dynasty can now be pre-ordered via our website.

Gundam – Bandai:
After months of shortages, we have finally received a huge update for our stock. The doors hardly close anymore, we have that much back in stock. Come and pick up your favorite model quickly.

Pokémon:
We have now also received the first official Pokémon plush. They are super cute and are waiting for you!

Because we now have to be closed again, the online sale of Magic singles is increasingly important. Our demand for cards continues to increase. I therefore again call on you to take a good look at your collections. Staples, bulk, complete sets or entire collections, come to us. We give you a fair price and full disclosure in how we calculate that. That is also support and  that is very important to us.

Dear people, keep thinking of us, keep coming, keep buying and come and play again later. We are fighting for our survival and we need you to join us because: GameForce, that’s what we are together.

Happy New Year
Twan