Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Opruiming en grotere events

Summer Sale.  Tijd om eens een magazijn opruiming te houden.  We hebben een flink aantal producten in onze winkel gelegd met maar liefst 25% korting.  Deze selectie bevat op dit moment D&D en Pokémon maar we gaan nog verder opruimen dus kom vooral eens kijken wat er voor je bij zit. Deze korting geldt enkel in de winkel.

We komen een beetje op stoom.  De vorige keer vertelde ik jullie al dat de vraag naar events groeit en daar geven we graag gehoor aan. Zo zijn er onlangs al veel grote toernooien geweest van Flesh & Blood met als hoogtepunt maar liefst 63 spelers op de Road to Nationals.  Maar ook Magic begint weer te ontwaken en natuurlijk gaan we hier volop mee aan de slag.  We zoeken nog steeds hulp op allerlei gebieden maar we hebben toch alvast het volgende nieuws te melden:

FNM.
Sinds lange tijd was de FNM bij ons in het Standard formaat. Helaas zien we de aantallen spelers hiervoor niet groeien en hebben we besloten dit formaat te gaan afwisselen met de formaten Modern en Pioneer. We gaan werken met een 3 wekelijks terug kerend schema van deze 3 formaten.  We zijn onze agenda nog aan het bijwerken maar daar zul je straks exact kunnen zien welk deck je op vrijdag avond moet meebrengen.  Ook op de zaterdag middag zijn we reeds gestart met deze formaten. Modern en Pioneer are back.

Legacy Tour.
Zoals gezegd, Magic ontwaakt. Grote events komen weer op de agenda en zo ook bij ons. Op zondag 11 september is het formaat bij ons Modern en op zondag 18 september is het formaat Pioneer.
Competitieve Magic spelers, hier zaten jullie op te wachten. Stof je decks af, maak weer nieuwe.  Kom oefenen op onze FNM of op onze zaterdag middag events en sta klaar voor de Legacy European Championships Qualifier (let op, de naam Legacy is verwarrend want de formaten zijn dus Modern en Pioneer. Het organiserende bedrijf heet Legacy).

Pre-release.
In het weekeind van 2-4 september zijn er weer 6 pre-release events, deze keer van Dominaria United.
In de avonden weer het best of one formaat. We hebben gezien dat dit formaat goed bevalt, voornamelijk omdat je maar liefst 6 verschillende tegenstanders tegenover je krijgt EN omdat we een uur eerder klaar zijn. En dat is natuurlijk handig.
Overdag zijn de main events 6 ronden best of 3 en ook de Two Headed Giant staat weer op het programma.

Magic Promo’s.
Het was de laatste tijd weer even geduld hebben met de Buy a Box promo van Baldur’s Gate, de Double Masters release promo’s en de Store Championship promo’s. Maar ze zijn binnen en kunnen worden afgehaald. Ook de Love your Local Game Store (thats us) promo Sol Ring is eindelijk binnen en we gaan per direct starten met deze actie.  Wat houdt deze actie dan in? Laat je Love for your Local Game Store (thats us) zien door voor ten minste 50 euro aan sealed Magic producten bij ons te kopen in onze winkel (dus niet online).  Je ontvangt dan van je Lovely Local Game Store (wij dus) een prachtige old framed Sol Ring promo. (Maximaal 1 per klant per dag en zolang de voorraad strekt. Eerder gemaakte aankopen vallen buiten deze actie).  Show us your love.

Lieve mensen, blijf komen, blijf kopen, blijf spelen en blijf je Magic en Pokémon collecties aan ons verkopen.  We hebben jullie nog altijd hard nodig. Dank je wel.

Twan


Summer Sale. Time to do a warehouse clearance. We have put quite a few products in our store with a whopping 25% discount. This selection currently contains D&D and Pokémon, but we’re going to clean up even more so come and see what’s in it for you. This discount only applies in the store.

We’re getting up to speed. Last time I told you that the demand for events is growing and we are happy to respond to that. For example, there have been many large tournaments of Flesh & Blood recently, with as high as 63 players on the Road to Nationals. But Magic is also starting to awaken again and of course we are going to work with this. We are still looking for help in all kinds of areas, but we already have the following news to report:

FNM.
For a long time the FNM was with us in the Standard format. Unfortunately, we don’t see the numbers of players growing for this and we have decided to alternate this format with the Modern and Pioneer formats. We will work with a 3 weekly recurring schedule of these 3 formats. We are still updating our agenda, but you will soon be able to see exactly which deck you need to bring on Friday evening. Also on Saturday afternoon we have already started with these formats. Modern and Pioneer are back.

Legacy Tour.
As mentioned, Magic awakens. Big events are back on the agenda and so are we. On Sunday, September 11, our format will be Modern and on Sunday, September 18, the format will be Pioneer. Competitive Magic players, this is what you’ve been waiting for. Dust off your decks, make new ones. Come and practice at our FNM or at our Saturday afternoon events and be ready for the Legacy European Championships Qualifier (note, the name Legacy is confusing because the formats are Modern and Pioneer. The organizing company is called Legacy).

 

Pre-release.
In the weekend of September 2-4, there will be another 6 pre-release events, this time from Dominaria United. In the evenings again the best of one format. We’ve seen this format work well, mainly because you’ll face no less than 6 different opponents AND because we finished an hour early. And that is of course useful. During the day the main events are 6 rounds best of 3 and the Two Headed Giant is also on the program.

Magic Promos.
Lately it’s been a bit of patience with the Buy a Box promo of Baldur’s Gate, the Double Masters release promos and the Store Championship promos. But they are in and can be picked up.

The Love your Local Game Store (thats us) promo Sol Ring has finally arrived and we will start with this promotion immediately. So what does this exactly mean? Show your Love for your Local Game Store (us again) by buying at least 50 euros worth of sealed Magic products from us in our store (not online). You will then receive a beautiful old framed Sol Ring promo from your Lovely Local Game Store (yes, thats us). (Maximum 1 per customer per day and while supplies last. Previously made purchases are not included in this promotion). Come show us your love.

Dear people, keep coming, keep buying, keep playing and keep selling your Magic and Pokémon collections to us. We still need you badly. Thank you.

Twan