Scroll Top
Geldropseweg 83, 5611 SE Eindhoven, The Netherlands

Even bijpraten !

Logo GF_Christmas

Hoog tijd voor een berichtje, want er is weer veel te vertellen. De samenwerking met Erix Collectibles bevalt heel goed. Hij is een gezellige aanvulling van ons team en brengt met zijn bezigheden en zeer gevarieerd aanbod steeds meer nieuwe gezichten naar onze winkel.  Eric past zijn assortiment wekelijks aan, dus er staat ook steeds weer iets nieuws. Kom gerust regelmatig langs want je mist echt iets.

Magic the Gathering:
Covid en een aantal keuzes van de fabrikant hebben het voor de toernooi spelers van dit spel niet makkelijk gemaakt. Veel groepen en winkels worstelen met deelnemers aantallen. Ook wij hebben hier mee te maken en we zijn dan ook steeds op zoek naar de juiste mix van Magic events. Dit heeft wederom geleid tot een wijziging in ons programma voor zowel de vrijdag avond als de zaterdag. Kijk in onze agenda voor het actuele aanbod.  Een paar highlights in januari zijn: 7 januari – 2 Headed Giant draft, 14 januari – Dominaria Remastered launch event en zaterdag 21 januari – Super Saturday Pauper.

Yu-Gi-Oh:
Dit spel doet het geweldig bij ons en heeft geen last van een tekort aan spelers.  Sinds kort mogen wij van dit spel Regional Qualifiers organiseren en die zijn steeds heel erg snel uitverkocht. Ook zijn we onlangs als winkel bevorderd van Platinum naar Diamond level. Dit betekend meer mogelijkheden en erkenning voor wat ons team doet en hiermee wil ik ze graag feliciteren.

Flesh & Blood is aan het groeien en we zien op woensdag avond steeds meer spelers aansluiten, goed gedaan.
Pokémon gaat volgend jaar eindelijk ook weer van start, helaas hebben we hier nog geen details over te melden, maar wij gaan hier zeker op terug komen.
Digimon heeft zijn plaatsje verworven in ons assortiment en in onze spelers groep. Ook hier gaan we volgend jaar toernooien voor aanbieden.
One Piece is inmiddels ook uitgebracht als CCG en ook hier gaan we voor jullie mee aan de slag.

One Shots/ Campaign avond:
Een ander succes verhaal is onze wekelijkse roleplay avond. Elke donderdag avond zijn alle tafels gevuld en helaas moeten we spelers teleurstellen die geen plekje hebben weten te bemachtigen. We willen graag het aantal plaatsen gaan uitbreiden maar hiervoor hebben we op dit moment niet voldoende DM’s.  Daarom plaats ik hierbij de oproep aan iedereen die interesse heeft om in ons DM team plaats te nemen en mee te helpen om nog meer mensen blij te kunnen maken. Heb je nog geen ervaring als DM maar wil je het wel graag worden of proberen, wij kunnen je hierbij helpen. Ons DM team staat klaar om jou te begeleiden en je te helpen met al je vragen. Neem contact met ons op als we je interesse hebben gewekt.

Parkeren:
Met ingang van 19 december 2022 gaat helaas het gratis parkeren bij de winkel verdwijnen. In de straat en de omliggende wijk zal vanaf deze datum betaald parkeren worden ingevoerd. Houd hier aub rekening mee.

Hoe gaat het nu met GameForce? Op zich gaat het niet slecht, de spelers weten ons weer te vinden en het is op woensdag, donderdag en zaterdag meestal goed druk.
De vrijdag avond daarentegen is erg slap en we hebben er al voor moeten kiezen om de grote zaal niet meer open te doen op vrijdag ivm de hoge energie kosten.
Op vrijdag is de winkel gewoon open en kan er ook gespeeld worden, maar is er minder ruimte beschikbaar hierdoor.  Zodra de kachel niet meer aan hoeft zal de ruimte weer open gaan. Ondertussen zijn wij naarstig op zoek naar spelers groepen die op vrijdag avond willen spelen zodat we de ruimte weer rendabel kunnen maken.

Lieve mensen, blijf komen, blijf spelen, blijf kopen en blijf je overtollige Magic en Pokémon kaarten bij ons inruilen.
We hebben het nog steeds kei en kei hard nodig.

Ik wil graag afsluiten met jullie allemaal hele fijne feestdagen toe te wensen. Bedankt voor jullie steun en tot snel.
Zaterdag 31 december zijn wij de gehele dag gesloten.

Twan


It’s time for a update, because there is a lot to tell again. The collaboration with Erix Collectibles is very good. He is a pleasant addition to our team and brings more and more new faces to our store with his activities and very varied range. Eric adjusts his range weekly, so there is always something new to see. So feel free to drop by regularly because you are really missing out on something.

Magic the Gathering:
Covid and some manufacturer choices have not made it easy for the tournament players of this game. Many groups and shops struggle with participant numbers. We also have to deal with this and we are therefore always looking for the right mix of Magic events. This has again led to a change in our program for both Friday evening and Saturday. Check our calendar for the current offer. A few highlights in January are: January 7 – 2 Headed Giant draft, January 14 – Dominaria Remastered launch event and Saturday, January 21 – Super Saturday Pauper.

Yu-Gi-Oh:
This game is doing great with us and is not suffering from a shortage of players. We have recently been allowed to organise Regional Qualifiers for this game and they always sell out very quickly. We have also recently been promoted as a store from Platinum to Diamond level. This means more opportunities and recognition for what our team does and I would like to congratulate them on this.

Flesh & Blood is growing and we see more and more players joining on Wednesday evening, well done.
Pokémon will finally start again next year, unfortunately we do not have any details to report yet, but we will certainly come back to this.
Digimon has earned its place in our assortment and in our player group. We will also be offering tournaments for this next year.
One Piece has now been released as CCG and we will also work with this for you.

One Shots/ Campaign night:
Another success story is our weekly roleplay evening. Every Thursday evening all tables are filled and unfortunately we have to disappoint players who didn’t manage to get a seat. We would like to expand the number of places, but we do not have enough DMs for this at the moment. That’s why I’m hereby calling on anyone interested to take a seat in our DM team and help make even more people happy. If you have no experience as a DM yet, but would like to become or try to become one, we can help you with this. Our DM team is ready to guide you and help you with all your questions. Please contact us if we have piqued your interest.

Parking:
From 19 December 2022, unfortunately, free parking at the store will disappear. Paid parking will be introduced in the street and the surrounding neighborhood from this date. Please keep this in mind.

How is GameForce doing now? It’s not going bad in itself, the players know where to find us again and it’s usually very busy on Wednesday, Thursday and Saturday. Friday evening, on the other hand, is very weak and we have already had to choose not to open the main hall on Friday due to the high energy costs. On Friday the store is open as usual and you can also play, but there is less space available because of this. As soon as the heater no longer needs to be switched on, the room will open again. Meanwhile, we are diligently looking for groups of players who want to play on Friday evening so that we can make the space profitable again.

Dear people, keep coming, keep playing, keep buying and keep trading in your surplus Magic and Pokémon cards with us. We still desperately need it.
I would like to close by wishing you all a very happy holiday season. Thank you for your support and see you soon.
Saturday 31 December we will be closed all day.

Twan